มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (20 มี.ค. 63)
ประกาศการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (7 ม.ค. 64)
ซักซ้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (20 มี.ค. 63)
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (15 ธ.ค. 63)
เน้นย้ำการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (24 ธ.ค. 63)
หลักเกณฑ์การขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด (13 ม.ค. 64)

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 03:46 น.

สังเกตการณ์ 14 วัน

15

ราย

เข้าสู่ระบบการรักษา

24

ราย

รักษาหายแล้ว

0

ราย

กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760